Vyhláška 30/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

Úvodní ustanovení


§ 1


Předmět úpravy


Tato vyhláška upravuje způsob vedení záznamů v evidenci dopravních nehod, podrobnosti o údajích vedených v evidenci dopravních nehod a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod.


§ 2


Pojmy


Pro účely vedení záznamů v evidenci dopravních nehod se považuje

a)
za účastníka dopravní nehody (dále jen "účastník") každý, kdo se v čase a místě dopravní nehody přímým způsobem účastnil dopravní nehody,

b)
za usmrcenou osobu osoba, která zemřela při dopravní nehodě nebo na následky způsobené dopravní nehodou, nejpozději však do 30 dnů po dopravní nehodě,

c)
za těžké zranění těžká újma na zdraví podle zvláštního zákona,1)

d)
za lehké zranění jiné než těžké zranění, a to i tehdy, nedojde-li k pracovní neschopnosti,

e)
za škodu újma vzniklá na vozidle nebo na jiném majetku při dopravní nehodě nebo v souvislosti s ní, jejíž výši stanoví odhadem příslušník Policie České republiky, který dopravní nehodu objasňuje.


Evidence dopravních nehod


§ 3


Evidence dopravních nehod obsahuje údaje o dopravních nehodách nahlášených Policii České republiky.


§ 4


Evidence údajů o účastníkovi dopravní nehody


(1) O účastníku dopravní nehody se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje

a)
stav a chování účastníka v době dopravní nehody, včetně případného ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

b)
umístění účastníka ve vozidle v době dopravní nehody,

c)
užití bezpečnostních pomůcek a zádržného systému,

d)
následky dopravní nehody na životě a zdraví účastníka,

e)
poskytnutí první pomoci,

f)
způsob vyproštění z vozidla po dopravní nehodě.

(2) O řidiči, který se účastnil dopravní nehody, se v evidenci dopravních nehod evidují kromě údajů uvedených v odstavci 1 ještě tyto údaje:

a)
řidičská oprávnění zapsaná v jeho řidičském průkazu,

b)
datum prvého udělení řidičského oprávnění,

c)
nejvyšší ukončené vzdělání,

d)
stav řidiče a vnější okolnosti mající bezprostřední vliv na chování řidiče v době dopravní nehody.


§ 5


Evidence údajů o vozidle


O vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, se v evidenci dopravních nehod vždy eviduje

a)
druh vozidla,

b)
stát, ve kterém je vozidlo evidováno,

c)
tovární značka, typ a rok výroby vozidla,

d)
údaje o způsobu a druhu využívání vozidla,

e)
upřesňující údaje o vozidle, například celková hmotnost a obsaditelnost,

f)
doplňující údaje o vozidle, například přeprava nebezpečného nebo nadměrného nákladu a jízda s právem přednostní jízdy,

g)
postavení vozidla na pozemní komunikaci v době dopravní nehody, včetně údaje o případném smyku vozidla,

h)
následky dopravní nehody na vozidle a nákladu a odhad škody.


§ 6


Evidence údajů o pozemní komunikaci v místě

a době dopravní nehody


O pozemní komunikaci v místě dopravní nehody se eviduje

a)
kategorie, třída, číselné označení pozemní komunikace a počet jízdních pruhů na pozemní komunikaci,

b)
další upřesňující údaje o místu dopravní nehody, například označení křižovatky, kilometru pozemní komunikace, zóny s omezením provozu,

c)
stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace,

d)
druh a stav povrchu vozovky,

e)
situování dopravní nehody na pozemní komunikaci,

f)
pevná překážka.


§ 7


Evidence časových, lokačních a doplňujících údajů

o dopravní nehodě


O dopravní nehodě se vždy eviduje

a)
územní celek, datum a čas dopravní nehody,

b)
druh dopravní nehody, například srážka s jedoucím vozidlem, zaparkovaným vozidlem, pevnou překážkou, chodcem, cyklistou nebo se zvířetem,

c)
druh srážky jedoucích vozidel, například čelní, boční, zezadu,

d)
zavinění dopravní nehody,

e)
hlavní příčiny dopravní nehody, kterými jsou například nepřiměřená rychlost jízdy, nesprávné předjíždění, nedání přednosti v jízdě, nesprávný způsob jízdy nebo technická závada vozidla,

f)
povětrnostní podmínky v místě dopravní nehody,

g)
viditelnost a rozhledové poměry v místě dopravní nehody,

h)
řízení provozu na pozemní komunikaci,

i)
specifická místa a objekty v místě dopravní nehody.


§ 8


Způsob vedení evidence dopravních nehod

a centrální evidence dopravních nehod


(1) Evidence dopravních nehod se vede v elektronické podobě.

(2) Získané údaje se předávají průběžně ke zpracování do centrální evidence dopravních nehod.


Závěrečné ustanovení


§ 9


Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:


Ing. Schling v. r.Valid XHTML 1.1!    Copyright © 2005 vytvořil: zemekoulan     Autoškola Burian, A. Barcala 28, Č. Budějovice, tel: 607 550 478     Statistika: